ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Limit składek emerytalno-rentowych w 2011 roku to ponad 100 tys. złotych

Limit składek emerytalno-rentowych w 2011 roku to ponad 100 tys. złotych

Limit składek emerytalno-rentowych w 2011 roku to ponad 100 tys. złotych

W Monitorze Polskim z dnia 23.12.2010 roku Nr 99, pod pozycją 1173 ukazało się obwieszczenie MPiPS dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak już wcześniej pisaliśmy limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, po przekroczeniu którego płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania wymienionych składek to kwota wynosząca 100 770 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto miesięczne wynagrodzenie wynoszące 3 359 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jeżeli roczny limit wysokości podstawy wymiaru składki zostanie przekroczony płatnik jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe.

Ponadto § 7 rozp. MPiPS z dn. 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) nakazuje w przypadku, gdy z prowadzonej przez płatnika dokumentacji płacowej wynika, iż w danym miesiącu nastąpi przekroczenie kwoty ww. ograniczenia, płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyłącznie od tej części podstawy, która nie spowoduje przekroczenia rocznej kwoty limitu. 

Jeśli obowiązek opłacania składek za ubezpieczonego ciąży na więcej niż jednym płatniku, ubezpieczony jest obowiązany sam zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek – w razie, gdy błędnie dokona zawiadomienia, ponosi odpowiedzialność za nieopłacenie przez płatnika należnych składek (art. 19 ust. 6 s.u.s.). Dodatkowo na potwierdzenie powyższego obowiązku warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.11.2004 r., który stwierdza, że jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to sam ubezpieczony jest obowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek (III AUa 525/04, OSA 2005/10/26).

W przypadku, w którym płatnik nie zaprzestał w ciągu roku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, pomimo przekroczenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, to różnica między wpłaconą na konto ZUS kwotą, a ograniczeniem, staje się nadpłatą.

Okres po przekroczeniu limitu, gdy składki nie są już opłacane, traktuje się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) – art. 20 ust. 7 s.u.s.

G.R-K.


Czytaj więcej: Kwota ograniczenia rocznej podstawy oskładkowania w 2011 roku

Więcej o Ubezpieczenia społeczne