ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2011 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2011 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2011 roku

Znamy już wysokość składek ubezpieczeniowych, które w 2011 r. będą opłacać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce; dla pewnej grupy przedsiębiorców wartość bazową stanowi natomiast wynagrodzenie minimalne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić jednak co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamieszczanego corocznie w projekcie budżetu państwa (art. 18 ust. 8 s.u.s.). Kwotę tę podaje MPiPS w komunikacie ogłaszanym w Monitorze Polskim.
W 2011 r. wartość prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dn. 15.12.2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – wynosi 3359 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Dla przedsiębiorców najniższa podstawa naliczania składek w 2011 r. wynosi więc 2015,40 zł.

Od podanej wyżej podstawy składki opłacają także osoby, które zgodnie z zapisem art. 8 ust. 6 s.u.s. są uważane za przedsiębiorców, mianowicie:

  • twórcy i artyści,

  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustaw: z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) lub z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

  • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

  • osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi składkowej. Dla tej grupy osób prowadzących firmy podstawą wymiaru składek jest kwota stanowiąca 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a s.u.s.).

Najniższa pensja w 2011 r. wynosi 1386 zł (rozp. RM z dn. 05.10.2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. – Dz.U. Nr 194, poz. 1288) – minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla korzystających z ulgi składkowej wynosi więc 415,80 zł.

Przypominamy, że przedsiębiorcy w 2 pierwszych latach prowadzenia firmy nie opłacają składki na Fundusz Pracy –obowiązek jej wpłacania dotyczy bowiem osób, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przekracza wysokość pensji minimalnej (art. 104 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

W tabeli podajemy wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2011 r.

Podstawa wymiaru składek

Obniżona podstawa wymiaru (w 2 pierwszych latach działalności)

2 015,40 zł

415,80 zł


Procentowe stawki składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe) nie ulegają zmianie w 2011 r.; zgodnie z projektem budżetu na 2011 r. nie zmienia się również stawka opłaty na FP. Wysokość poszczególnych składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców podajemy w tabeli.
 

Składka

Stawka

Minimalna wysokość składki

Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy

emerytalna   

19,52%

393,41 zł

  81,16 zł

rentowa   

6,00%

120,92 zł

  24,95 zł

wypadkowa1)

1,67%

   33,66 zł

     6,94 zł

chorobowa2)

2,45%

   49,38 zł

  10,19 zł

FP

2,45%

   49,38 zł

    0,00 zł

 

1)    przy założeniu, że wynosi ona 1,67%
2)    jeżeli osoba prowadząca działalność dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego


Więcej o Aktualności

Czytaj również