ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Pracownik ochrony p.poż. - nowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp

Pracownik ochrony p.poż. - nowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp

Od dn. 18.01.2009 r. każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz ochronę przeciwpożarową. Pracownik ten musi mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek taki nakładają na pracodawcę przepisy ustawy z dnia 21.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460). Wprowadzają one sporo istotnych zmian do Dzialu X k.p. Bezpieczeństwo i higiena pracy. W nowym brzmieniu art. 207 § 1 k.p. wyraźnie wskazano, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy (za stan bhp w zakładzie pracy) nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Do katalogu podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp dodano powinność ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych (art. 207 § 2 pkt 5 k.p.). W omawianej części k.p. dodano przepis, zgodnie z którym koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w dziedzinie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 k.p.).

Nowo wprowadzony art. 2071 k.p. określa zakres informacji, jakie pracodawca obowiązany jest przekazywać pracownikom, wśród których są także dane (imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, nr telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej) dotyczące pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony p.poż. i ewakuacji pracowników. Z kolei obowiązek wskazania takich pracowników wynika z również nowych zapisów zawartych w art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. Przepis art. 2091 § 3 k.p. stanowi, że liczba tych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Stosowanie tych przepisów może nastręczać wiele problemów, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw, w związku
z tym praktyczne aspekty realizacji nowych uregulowań będą najprawdopodobniej wymagały interpretacji wydanej przez PIP.

Kolejne dodane unormowanie to art. 210 § 21 k.p. uznające za niedopuszczalne stosowanie jakichkolwiek sankcji w stosunku do pracownika, który powstrzymał się od pracy lub oddalił się z miejsca zagrożenia w okolicznościach wskazanych w art. 210 § 1 i 2 k.p.

Więcej o BHP i ochrona zdrowia