ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Nowelizacja ustawy emerytalnej

Zmiana przepisów dotyczących ustalenia prawa do emerytury górniczej przysługującej bez względu na wiek i zajmowane stanowisko

Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, o której mowa w art. 50e ustawy emerytalnej (w przepisie tym chodzi o świadczenie należne bez względu na wiek i zajmowane stanowisko), okresy pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy mogą być na wniosek pracownika rozliczane w okresach kwartalnych – wynika z nowego art. 50f, który został dodany do ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Nowelizacja wymienionej ustawy – uchwalona w dniu 08.01.2010 r. – została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 40 pod pozycją 224 i wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 01.05.br.

W ustawie zmieniającej zawarto też ważne przejściowe regulacje (art. 2 i 3). Zgodnie z ich treścią, przepisy ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, w brzmieniu nadanym nowelą, stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Ponadto, dzięki zapisowi art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej, istnieje możliwość ponownego ustalenia – na wniosek osoby zainteresowanej – wysokości emerytury górniczej, o której mowa w art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli jednak, wskutek wskazanego powyżej ponownego ustalenia, emerytura górnicza jest niższa, przysługuje ona w dotychczasowej wysokości (art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Warto przypomnieć, że prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem okresów pracy wyszczególnionych w art. 50e ust. 2 ustawy emerytalnej. Prawo do omawianego świadczenia przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie przystąpił do OFE albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Maciej Ofierski

Więcej o Ubezpieczenia społeczne