ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Od 1 marca wyższe emerytury i renty

Od 1 marca wyższe emerytury i renty

Od 1 marca wyższe emerytury i renty

Znamy już wskaźnik waloryzacji, czyli współczynnik, o jaki zostaną zwiększone świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku corocznej waloryzacji, od marca br. emerytury, renty i niektóre inne świadczenia zostaną podwyższone o 4,62%.

Zasady przeprowadzania waloryzacji regulują przepisy art. 88–90 i 93 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), zwanej dalej ustawą o FUS. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dn. 01.03. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji – obejmuje ona emerytury i renty przyznane przed jej terminem, czyli przed dniem 01.03.2010 r. (art. 88 ust. 2 i 4 ustawy o FUS).

Waloryzacji podlega kwota świadczenia (oraz podstawa) w takiej wysokości, jaka przysługuje emerytowi (renciście) w ostatnim dniu lutego.

Osoby, które obejmie podwyżka świadczeń, to:

 • emeryci,
 • osoby otrzymujący rentę (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinną, socjalną),
 • osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
 • osoby otrzymujące emerytury i renty z KRUS.

Aby otrzymać wyższą emeryturę (rentę), osoba uprawniona nie musi składać wniosku – świadczenia zostaną zwaloryzowane automatyczne przez ZUS (art. 93 ustawy o FUS). Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu.

Osoby uprawnione o podwyżce świadczeń zostaną powiadomione przez ZUS – w stosownej wiadomości powinny zostać zamieszczone następujące informacje:

 • kwota świadczenia (brutto) – przeliczona po 01.03.2010 r.,
 • wskaźnik waloryzacji,
 • obowiązkowe odliczenia od świadczenia, pobierane przez ZUS (składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy) oraz
 • nowa kwota świadczenia netto.

Wysokość najniższych świadczeń

Na skutek waloryzacji emerytur i rent podwyższeniu uległy najniższe świadczenia wypłacane przez ZUS. Kwoty najniższych emerytur i rent obowiązujące od marca br. przedstawiono w tabeli.


Świadczenie
Kwota
do lutego 2010 r. od marca 2010 r.
emerytura 675,10 zł 706,29 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna  675,10 zł 706,29 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy
519,30 zł 543,29 zł


Najniższe renty wypadkowe – zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) – również podlegają waloryzacji. Zasady tej waloryzacji, w tym wskaźnik używany do podwyższenia świadczeń, są analogiczne do określonych w ustawie o FUS. Najniższe renty wypadkowe od marca br. wynoszą:
 

Renta wypadkowa: Kwota
do lutego 2010 r. od marca 2010 r.
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 810,12 zł 847,55 zł
z tytułu częściowej niezdolności do pracy 623,16 zł 651,95 zł

 
Najniższe świadczenia zostaną po 01.03.2010 r. automatycznie podwyższone przez ZUS.

Dodatki do emerytur i rent

Waloryzacja powoduje, iż wzrastają również kwoty dodatków do świadczeń – obowiązek ich ponownego przeliczenia wynika z dyspozycji, zawartych w przepisach:

 • art. 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidów wojennych, o którym mowa w art. 12 ustawy z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.),
 • art. 76 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku dla sierot zupełnych,
 • art. 15 ust. 5 ustawy z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.) – dotyczy dodatku kombatanckiego oraz kompensacyjnego (który wynosi 15% dodatku kombatanckiego – art. 20 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy),
 • art. 90 ust. 4 ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) – dotyczy dodatku za tajne nauczanie.

Wysokość wspomnianych wyżej dodatków przed i po waloryzacji przedstawiono w tabeli.

Dodatek Kwota
do lutego 2010 r. od marca 2010 r.
pielęgnacyjny 173,10 zł 181,10 zł
dla sierot zupełnych 325,36 zł 340,39 zł
kombatancki 173,10 zł 181,10 zł
kompensacyjny 25,97 zł 27,17 zł
pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 259,65 zł 271,65 zł
za tajne nauczanie 173,10 zł 181,10 zł

 

Wzrost innych świadczeń

Od dn. 01.03.2010 r. – w związku z waloryzacją – podwyższone zostaną także inne świadczenia, mianowicie:

 • renty rodzinne,
 • renty socjalne oraz
 • zasiłki i świadczenia emerytalne.

Osobom uprawnionym do renty rodzinnej (określonym w art. 65–72 ustawy o FUS) ZUS wypłaca:

 • 85% świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy), które przysługiwałoby zmarłemu – dla 1 osoby uprawnionej,
 • 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu – dla 2 osób uprawnionych,
 • 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu – dla 3 lub więcej osób uprawnionych

   – waloryzacja rent i emerytur spowoduje więc automatyczne podwyższenie kwot rent rodzinnych.

Renta socjalna wypłacana jest na podstawie ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) osobom wskazanym w art. 2. Wysokość renty – określona w art. 6 cyt. ustawy – wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna również podlega waloryzacji – na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Do lutego br. jej wysokość wynosiła 567,08 zł, po podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji (4,62%) uprawnionym wypłacane będzie 593,28 zł.

Na analogicznych zasadach waloryzowane są kwoty świadczeń (i zasiłków) przedemerytalnych. Dyspozycja ta zawarta została w art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).

Kwota świadczenia przedemerytalnego – wynosząca 804,02 zł miesięcznie, zostanie podwyższona od marca 2010 r. do 841,17 zł.


Ustalanie wskaźnika waloryzacji

Podwyżka świadczeń zależy od wysokości wskaźnika waloryzacji. Ustalanie wskaźnika waloryzacji reguluje art. 89 ustawy o FUS.

W art. 89 ust. 1 ustawy o FUS zawarto dyspozycję, iż wskaźnik waloryzacji jest równy średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen, powiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnych płac w gospodarce.

Wskaźnik wzrostu cen jest natomiast ustalany według trybu określonego w art. 89 ust. 2 ustawy o FUS – uwzględnia on:

 • wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem lub
 • wzrost cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – jeżeli jest on wyższy niż wskaźnik wzrostu ogółem.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 89 ust. 3 ustawy o FUS, wskaźnik waloryzacji może zostać dodatkowo zwiększony pod warunkiem, że negocjacje w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ustalą wyższy wskaźnik waloryzacji niż wynikający ze wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń. W tym roku ustalono, że wskaźnik nie zostanie powiększony ze względu na trudną sytuację finansową budżetu państwa.

Zarówno wartość wzrostu cen, wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jak i wartość samego współczynnika waloryzacji podlegają publikacji w Monitorze Polskim.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 104,62% (Komunikat MPiPS z dn. 12.02.2010 r., M.P. Nr 8, poz. 75) i został obliczony na podstawie ogłoszonych przez Prezesa GUS: średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów, który wynosi obecnie 104,2% (M.P. Nr 4, poz. 44) i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim – 2,1% (M.P. Nr 7, poz. 70).


B.K.

Więcej o Ubezpieczenia społeczne