ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Legitymacja służbowa pracownika SANEPIID-u

Legitymacja służbowa pracownika SANEPIID-u

Począwszy od 01.01.2010 r. inspektor SANEPID-u, podczas wykonywania swych obowiązków, np. w ramach kontroli zakładu pracy, musi okazać legitymację służbową wg nowego wzoru, który został określony w załączniku do rozp. MZ z dn. 24.12.2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1790).

Na awersie znajduje się m.in. napis „Państwowa Inspekcja Sanitarna” w kolorze czarnym. Na rewersie natomiast umieszczono napis informujący o numerze legitymacji, zawarte są tam również dane dotyczące posiadacza legitymacji (imię i nazwisko, stanowisko, podpis), data wystawienia dokumentu oraz podpis państwowego inspektora sanitarnego. W lewej części rewersu jest miejsce przeznaczone na fotografię posiadacza legitymacji oraz na pieczęć okrągłą.

Omawiane rozp. weszło w życie z dniem 01.01.2010 r., z tą datą utraciły moc dotychczasowe przepisy zawarte w rozp. MZ z dn. 09.09.2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1342, ze zm.).

M. Ofierski


Więcej o Aktualności