ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Kwota wolna od potrąceń w 2014 r.

Kwota wolna od potrąceń w 2014 r.

Kwota wolna od potrąceń w 2014 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, które wraz z początkiem 2014 roku wzrosło do poziomu 1680 zł, dlatego z dniem 01.01.2014 r. uległa ona zmianie.

Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia minimalnego – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Wolna od potrąceń w 2014 roku jest kwota minimalnej pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki podatkowej (wyliczenia podano wyżej, ustalając kwotę wynagrodzenia netto). Podstawowa kwota wolna od potrąceń w przyszłym roku wyniesie:

1680 zł – (230,33 zł + 130,47 zł + 82 zł) = 1237,20 zł

 Dla osób, których minimalne wynagrodzenie jest niższe w 1. roku pracy, kwota wolna od potrąceń w 2014 r. obliczana analogicznie wyniesie:

1344 zł – (184,26 zł + 104,38 zł + 52 zł) = 1003,36zł

Należy też pamiętać, że zgodnie z zapisem art. 22 ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), jeżeli miejscem zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, wówczas ryczałtowe, miesięczne koszty uzyskania przychodu są wyższe niż koszty podstawowe – wynoszą bowiem 139,06 zł zamiast 111,25 zł.

Niższa zaliczka podatkowa dla pracowników pełnoetatowych zamieszkujących w miejscowości innej niż zakład pracy spowoduje, że dla tej grupy osób kwota wolna od potrąceń będzie wyższa – wyniesie 1242,20 zł. Natomiast dla pracowników w pierwszym roku pracy przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu kwota wolna ukształtuje się na poziomie 1008,36 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty wynagrodzeń wolne od potrąceń, w zależności od:

  • miejsca zamieszkania podatnika oraz
  • rodzaju potrącenia.

Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.

Tytuł potrącenia

Podstawowe 
koszty podatkowe (111,25 zł)

Podwyższone koszty podatkowe (139,06 zł)

Należności inne niż alimentacyjne potrącane na mocy tytułów wykonawczych

1237,20 zł

1242,20 zł

Udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne

927,90 zł

931,65 zł

Kary pieniężne nałożone na pracownika, zgodnie z art. 108 k.p.

1113,48 zł

1117,98 zł


 

Beata Opar

Więcej o Aktualności