ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2014 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20,83.

 Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 19 ust. 2 wymienionego aktu wykonawczego – współczynnik urlopowy oblicza się, odejmując od ogólnej liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni 12. W 2014 r. przypada 365 dni, w tym 52 niedziele, 11 dni świątecznych oraz 52 soboty (dni harmonogramowo wolne od pracy, wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Oznacza to zatem, że od liczby 365 odjąć należy liczbę 115 (52 niedziele + 52 soboty + 11 dni świątecznych wpływających na wymiar czasu pracy). Otrzymany wynik, czyli 250 należy podzielić przez 12. Wskutek tych działań uzyskano rezultat 20,83, czyli liczbę stanowiącą współczynnik urlopowy – obowiązujący w 2014 r. – stosowany przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warto też wspomnieć o zasadzie wyrażonej w § 19 ust. 3 cyt. rozp., w myśl której jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, ustaloną zgodnie z § 19 ust. 2 cyt. rozp., obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Oznacza to, że w przypadku pracownika zatrudnionego:

  • na 1/2 etatu – współczynnik urlopowy w 2014 r. wyniesie 10,42,
  • na 3/4 etatu – współczynnik urlopowy w 2014 r. wyniesie 15,62,
  • na 1/3 etatu – współczynnik urlopowy w 2014 r. wyniesie 6,94,
  • na 1/4 etatu – współczynnik urlopowy w 2014 r. wyniesie 5,21.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności