ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zasiłek macierzyński z KRUS od 1 września 2013 r.

Zasiłek macierzyński z KRUS od 1 września 2013 r.

Zasiłek macierzyński z KRUS od 1 września 2013 r.

Od 1 września 2013 r. szerszej grupie osób przysługuje zasiłek macierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzone poprzez art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983) dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok, oraz którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

 Zgodnie ze znowelizowanym od 1 września 2013 r. art. 15 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. ), zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi) z mocy ustawy (obowiązkowo) z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
  • przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia;

− w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.

 

Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie.

W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia (tj. np. przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia.

W związku z wprowadzonymi zmianami prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie będzie przysługiwało, jeżeli:

  • wniosek do sądu o przysposobienie dziecka/przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej w wieku do 7. roku życia zostanie złożony do ukończenia przez dziecko 7 lat,
  • w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wniosek do sądu o przysposobienie/przyjęcie w ramach rodziny zastępczej  zostanie złożony do 10. roku życia dziecka.

Podstawą do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego jest złożony do jednostki organizacyjnej KRUS wniosek, na druku KRUS SR 24 (dostępny na stronie internetowej  www.bip.krus.gov.pl − zakładka: formularze), wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie z sądu o złożonym wniosku o przysposobienie dziecka/wniosku  o ustanowienie rodziny zastępczej.

 

Źródło: www.krus.gov.pl

Więcej o Aktualności