ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Odliczenia na dzieci w 2013 r. - zmiany w ustawie o PIT

Odliczenia na dzieci w 2013 r. - zmiany w ustawie o PIT

Odliczenia na dzieci w 2013 r. - zmiany w ustawie o PIT

W roku 2013 będą obowiązywać zmienione zasady dokonywania odliczeń od podatku dochodowego wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej lub wykonywania opieki w stosunku do małoletnich dzieci.

Modyfikacje w tym zakresie przewiduje ustawa z dn. 24.10.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), stanowiąca nowelę do ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT”.

Odliczenia stosuje się do podatników, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnicy w roku podatkowym:

 • wykonywali władzę rodzicielską,
 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,
 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT – odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których wyżej mowa, w stosunku do jednego małoletniego dziecka, kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, do którego ma zastosowanie kwota dochodu wynosząca 112 000 zł w roku podatkowym.

W odniesieniu do dwojga małoletnich dzieci odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, kwota 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, na każde dziecko (art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 r.).

W przypadku trojga i więcej małoletnich dzieci zasady są następujące – odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wykonywania władzy, pełnienia funkcji albo sprawowania opieki, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, kwota stanowiąca:

 • 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 • 1/4 kwoty zmniejszającej, o której wyżej mowa, na trzecie dziecko,
 • 1/3 kwoty zmniejszającej na czwarte i każde kolejne dziecko.

Należy podkreślić, że odliczenie na dwoje małoletnich dzieci lub troje i więcej małoletnich dzieci, przysługuje podatnikowi uprawnionemu do odliczenia, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, w stosunku do więcej niż 1 dziecka.

Odliczenie na dzieci nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.

Wymaga zaznaczenia, że w odniesieniu do odliczenia na jedno małoletnie dziecko przez podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, za podatnika pozostającego w takim związku nie uważa się:

 • osoby, wobec której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.


Warto podkreślić, że omawiana nowelizacja do ustawy o PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od dnia 01.01.2013 r. Oznacza to zatem, że zasady dokonywania odliczeń, wprowadzone na podstawie ustawy z dn. 24.10.2012 r., będą stosowane przy rozliczeniach PIT za 2013 r., czyli de facto już w 2014 r. W rozliczeniach podatkowych za 2012 r. dotyczących odliczeń na dzieci będą obowiązywały dotychczasowe przepisy.

Przepisy nowelizujące ustawę o PIT wchodzą w życie z dniem 01.01.2013 r.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności