ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Jak długo można dochodzić swoich praw?

W sądzie pracy rozstrzygane są spory na linii pracownik-pracodawca. Ważne jest, aby strona dochodząca swych roszczeń pamiętała, że kluczowe znaczenie dla rozpatrzenia sprawy ma to, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy roszczenia przedawnionego dochodzić już nie można. Przepisy w tym zakresie mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Nie jest więc np. możliwe, aby w umowie o pracę albo w regulaminie pracy znalazły się zapisy skracające czy przedłużające te terminy.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych przedawniają się zaś po upływie roku od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem trzech lat od wyrządzenia szkody.
Roszczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu albo ugodą, ulegają przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

Bieg przedawnienia może ulec przerwaniu:

  • przez każdą czynność przed organem rozstrzygającym spory w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • przez uznanie roszczenia.

Po każdym takim przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo.

Nie można dochodzić roszczenia przedawnionego, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia. Co istotne, zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia uważa się za nieważne.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi rok, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Agnieszka Banasik (Zielona Linia 19524 Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Więcej o Aktualności