ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jednolity tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jednolity tekst

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dn. 03.12.2012 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (poz. 1356), w załączniku do którego zawarto nową urzędową wersję ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

W nowym jednolitym tekście ustawy z dn. 26.10.1982 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 10 nowelizacji ogłoszonych w okresie od czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 793) do kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),
  • wyroku TK z dn. 03.04.2012 r. sygn. akt K 12/11 (Dz.U. poz. 405),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 12.09.2012 r.

W jednolitym tekście ustawy z dn. 26.10.1982 r. pominięto zmiany ujęte w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 20.09.2012 r. Są to przepisy przejściowe, dotyczące innych aktów prawnych oraz określające terminy wejścia w życie poszczególnych regulacji.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje także przepisy istotne z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, chodzi mianowicie o art. 17 powołanej ustawy, który określa sposób postępowania kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. W takiej sytuacji osoby pełniące funkcje kierownicze w firmie mają obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy. Warto dodać, że uprawnienia kierownika zakładu pracy służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji o niedopuszczeniu pracownika do pracy powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika podejrzewanego o spożycie alkoholu, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia, przy czym do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 2 cyt. ustawy.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności

Czytaj również