ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Współczynnik urlopowy w 2013 r.

Współczynnik urlopowy w 2013 r.

Współczynnik urlopowy w 2013 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego ("współczynnik urlopowy") wyniesie w 2013 r. - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 20,92.

Sposób określenia współczynnika urlopowego wynika z § 19 ust. 2 rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – współczynnik urlopowy oblicza się, odejmując od ogólnej liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie dzieląc uzyskany w rezultacie tych działań wynik przez liczbę 12. W 2013 roku przypada łącznie 365 dni, w tym 52 niedziele, 52 soboty (dni harmonogramowo wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) oraz 10 dni świątecznych wpływających na wymiar czasu pracy. Od liczby 365 odjąć zatem należy liczbę 114 (52 niedziele, 52 soboty oraz 10 świąt, o których wyżej mowa), co daje wynik 251. Po podzieleniu tej liczby przez 12 otrzymujemy rezultat wynoszący 20,9166, czyli po zaokrągleniu 20,92. Liczba ta stanowi więc współczynnik urlopowy, obowiązujący w 2013 r., przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niższym wymiarze etatu stosuje się § 19 ust. 3 powołanego wcześniej rozp. Oznacza to, że wartość współczynnika urlopowego, ustalona dla pracownika pełnoetatowego, powinna zostać proporcjonalnie skorygowana do wymiaru czasu pracownika pracującego na część etatu.

Należy ponadto zaznaczyć, że w związku z utratą mocy przez art. 130 § 21 k.p., co nastąpiło z dniem 08.10.2012 r. wskutek publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku TK z dn. 02.10.2012 r. sygn. akt K 27/11, w 2013 r. można ustalić współczynnik urlopowy obowiązujący wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze, a po dokonaniu proporcjonalnej korekty – także niepełnoetatowrów. W latach 2011–2012 zasady były inne, bowiem nieobowiązujący już art. 130 § 21 k.p. przewidywał, że zbieg święta i dnia wolnego od pracy, wynikającego z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. przypadającego w sobotę), nie obniża wymiaru czasu pracy. Pracodawca mógł zatem dowolnie wyznaczyć dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tak aby przypadał w święto, a takie działanie w zauważalny sposób wpływało na wartość współczynnika urlopowego. W 2013 r. będą obowiązywały już jednolite zasady, zgodnie z którymi każde święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności

Czytaj również