ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Projekt przewiduje przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń:

 • świadczenie pielęgnacyjne - niezależne od dochodu na osobę w rodzinie,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie.

Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Na ich podstawie uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekunowie faktyczni dziecka (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu o jego przysposobienie) oraz
 • osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, a także
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Osoby te będą mogły ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W projekcie przewidziano, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne będą miały do niego prawo przez 6 miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 31 czerwca 2013 r.). Wysokość świadczenia będzie wynosić 520 zł. Dodatkowo w tym okresie, osobom spełniającym warunki do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów będzie przysługiwać dodatek do świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie.

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów.  Wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 620 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny. Takie świadczenie ma zrekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki uszczerbek w budżecie rodziny spowodowany rezygnacją z zatrudnienia, a także umożliwić właściwe sprawowanie opieki oraz zagwarantować mu kontynuację ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zaakcetowany przez rząd projekt przewiduje również wprowadzenie do systemu świadczeń rodzinnych, nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie wynosił 520 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie uzależniony od kryterium dochodowego. Będzie on  przysługiwać wówczas, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki – w przeliczeniu na osobę – nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Obecnie kryterium takie w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne wynosi 583 zł, od listopada 2012 r. kwota ta będzie wyższa (przewiduje się 623 zł). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego.

Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy m.in. mają one ustalone prawo do:

 • emerytury,
 • renty,
 • renty rodzinnej,
 • renty socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

red. źródło; KPRM

Więcej o Aktualności

Czytaj również