ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wzrastają odszkodowania zdrowotne z KRUS

Wzrastają odszkodowania zdrowotne z KRUS

Wzrastają odszkodowania zdrowotne z KRUS

Od 27 lipca 2012 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, zostaje podwyższone do kwoty 650 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Powyższą zmianę wprowadza rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 05.07.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U z 2012 r. poz. 804).
Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej przedstawiamy w tabeli.

Kwoty odszkodowań zdrowotnych z KRUS obowiązujące od 27.07.2012 r.

Kwota

Rodzaj odszkodowania

650 zł 

za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

13 000 zł 

z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

650 zł 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z  tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie

65 000 zł  

z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 13 000 zł na drugiego i  każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci

32 500 zł  

z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 13 000 zł z  tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego

13 000 zł 

z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z  małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciomKRUS przypomina, że o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy. Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. Orzeczenie komisji lekarskiej Kasy jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w dniu jego wydania. W przypadku ustalania związku przyczynowo-skutkowego zgonu z wykonywaną pracą rolniczą o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data opinii lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy ustalającego ten związek. Natomiast o wysokości jednorazowego odszkodowania w przypadku wypadku śmiertelnego – gdy zgon nastąpił w dacie zdarzenia – decyduje data zgonu.

B.O.

Więcej o Aktualności

Czytaj również