ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2013 r.

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2013 r.

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2013 r.

W 2013 r. wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ustalona została na minimalnym ustawowym poziomie, tj. 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji. Z kolei wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to wskaźnik inflacji w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji w części dotyczącej realnego wzrostu płac jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. W przypadku nieuzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

Rozp. RM z dn. 12.07.2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 831), które określa wysokość wspomnianego zwiększenia, weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 19 lipca br.

B. Opar

Więcej o Aktualności