ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Prawa pracowników na europejskim rynku pracy

Prawa pracowników na europejskim rynku pracy

Prawa pracowników na europejskim rynku pracy

Równość, ale nie w każdej dziedzinie... Pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej mają takie same prawa w każdym kraju członkowskim. Warunki zatrudnienia muszą być takie same dla pracowników przyjezdnych i miejscowych. Obejmuje to zarówno prywatny, jak i publiczny sektor zatrudnienia.

Ograniczenia w zatrudnianiu przyjezdnych mogą istnieć w zakresie:

 • kwalifikacji uznawanych w danym kraju,
 • biegłej znajomości języka związanej z danym zawodem,
 • niektórych stanowisk, szczególnie w sferach dotyczących administracji krajowej i lokalnej.

Pobyt tymczasowy

O ile zezwolenie na pracę w obrębie Unii Europejskiej nie jest wymagane od jej obywateli, to niektóre kraje wymagają zezwolenia na pobyt. Osoby, które poszukują zatrudnienia, mają zwykle prawo do 3-miesięcznego pobytu tymczasowego. Zależy to od tego, czy nie obciążają lokalnego systemu socjalnego. Ponadto do krajów członkowskich mogą nie zostać wpuszczone osoby stanowiące potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia.

Ubezpieczenia społeczne

Każdy z krajów Unii Europejskiej ma swój system ubezpieczeń społecznych, jednak ogólne zasady obejmują:

 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego, uzależnione od wniesionego wkładu do lokalnego funduszu ubezpieczeniowego,
 • pomoc socjalną, gdy ubezpieczenie społeczne nie wystarcza,
 • emeryturę wypłacaną zwykle z funduszy państwowych agencji, często powiązaną z innymi funduszami emerytalnymi,
 • opiekę zdrowotną obejmującą lekarstwa, pobyty w szpitalu oraz zasiłki chorobowe.

Uwaga! Składki na ubezpieczenia społeczne pracownik powinien odprowadzać w kraju, w którym pracuje. Warto pamiętać, że to agencja zatrudnienia, która oferuje pracę tymczasową, jest płatnikiem składek.


EKUZ nie dla każdego

Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą w naszym kraju wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą posługiwać się jedynie pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w NFZ, a do pracy w innym kraju są np. delegowani. Jeżeli pracownik wykonuje działalność na własny rachunek za granicą w jednym z państw unijnych lub pracę u zagranicznego pracodawcy, podlega tamtejszemu systemowi ubezpieczeń i nie może posługiwać się polską kartą EKUZ. W przypadku posłużenia się kartą będzie musiał zwrócić koszty świadczeń sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podatki

Prawo podatkowe nie jest jednolite w Unii Europejskiej, przepisy zależą od decyzji wewnętrznych danego państwa. Kraje członkowskie zawierają umowy dwustronne określające, w którym kraju ma być odprowadzany podatek (w kraju pochodzenia albo pobytu).

Umowy o pracę

Każda umowa zawarta z pracownikiem rynku europejskiego musi zawierać 10 podstawowych składników:

 • określenie stron: pracodawcy oraz pracownika,
 • datę rozpoczęcia i czas trwania umowy,
 • nazwę stanowiska oraz charakter pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • okres wypowiedzenia,
 • wysokość podstawowego wynagrodzenia i jego części,
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • długość płatnego urlopu,
 • układ zbiorowy obejmujący zatrudnionego.

Umowy zawarte z osobami oddelegowanymi do innego kraju w celu wykonywania pracy powinny zawierać  dodatkowe klauzule dotyczące:

 • okresu trwania pracy,
 • warunków powrotu,
 • waluty, w jakiej otrzymają wynagrodzenie,
 • dodatków gotówkowych wypłacanych w okresie pobytu za granicą.

Powyższe informacje powinny być przekazane delegowanemu pracownikowi przed wyjazdem.

Najważniejsze warunki zatrudnienia pracodawca przekazuje zatrudnionemu na umowę o pracę na piśmie – w umowie lub oddzielnym dokumencie. Nie musi tego robić, jeżeli praca:

 • nie przekroczy miesiąca,
 • nie przekroczy ośmiu godzin w tygodniu,
 • ma charakter dorywczy.

Kwalifikacje zawodowe

Samo posiadanie kwalifikacji w danym zakresie nie zapewnia jeszcze zatrudnienia za granicą. W krajach unijnych często jest wymagane formalne uznanie dyplomów zagranicznych. Nie dotyczy to pracowników, którzy są delegowani do pracy za granicą.

Powrót do domu

Przed powrotem do kraju po dłuższej nieobecności najważniejsze, aby pracownik:

 • sprawdził, czy nie potrzeba mu zaświadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, wziął zaświadczenia z instytucji zajmującej się kwestią ubezpieczeń emerytalnych,
 • poinformował lokalny system ewidencji ludności o opuszczeniu kraju,
 • zabrał ze sobą świadectwa pracy/dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą, certyfikaty i listy polecające,
 • pobrał od lekarza swoją kartę zdrowia,
 • wziął zaświadczenie o uregulowanych podatkach, zorientował się w możliwościach zatrudnienia w kraju ojczystym.
Monika Węcław (Zielona Linia)

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/podstawowe-prawa-na-rynku-pracy-w-ue-.html

Artykuł pochodzi z serwisu Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”

www.zielonalinia.gov.pl

Więcej o Aktualności