ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Od 1 kwietnia wyższa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia wyższa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia wyższa składka wypadkowa

Do 1,93% wzrośnie od kwietnia składka wypadkowa opłacana przez płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, oraz płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Zmiany w zakresie wysokości składki wypadkowej wprowadza rozp. MPiPS z dn. 14.03.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2012 r. poz. 285), stanowiące nowelę do rozp. podstawowego MPiPS z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.).

W rozporządzeniu zmieniającym określono nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki (zmienione brzmienie załącznika nr 2). W stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów:

  • 22 grupy działalności zachowały tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki,
  • wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki objął 14 grup,
  • dla 28 grup – w związku ze zmianą kategorii ryzyka – nastąpiło obniżenie stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

Nie uległa zmianie najniższa stopa procentowa składki – tak jak dotychczas będzie ona wynosiła 0,67%. Począwszy od 01.04.2012 r. zmieni się natomiast najwyższa stopa procentowa składki (obowiązująca dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego) – wzrośnie z obowiązujących obecnie 3,33% do 3,86%.

Powyższe oznacza, że niektórzy przedsiębiorcy już po raz trzeci w tym roku zapłacą wyższe składki ubezpieczeniowe.


Jak ustalana jest stopa składki wypadkowej

Stopa procentowa składki opłacanej na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana – w zależności od uiszczającego ją płatnika wynosi od 0,4% do 8,12% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od:

  • liczby osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego,
  • rodzaju działalności prowadzonej przez płatnika według kodu PKD,
  • liczby wypadków przy pracy, które zdarzyły się w zakładzie pracy płatnika, oraz
  • liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Procedurę ustalania wysokości stopy procentowej składki wypadkowej określają art. 28–36 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wypadkową”. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników, którzy:

  • podlegają wpisowi do rejestru REGON,
  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA, i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku oraz
  • zgłaszali w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja ZUS IWA, średnio, co najmniej 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego

–     jest obliczana przez ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, oraz tzw. wskaźnika korygującego (od 0,5 do 1,5), ustalonego indywidualnie dla tego płatnika.

Dla płatników podlegających wpisowi do REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, składkę wypadkową ustala ZUS na podstawie danych o wypadkach przy pracy przekazywanych w dokumentach ZUS IWA (jeśli mają taki obowiązek) przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej płatników, o których mowa wyżej, ZUS zawiadamia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do dnia 20 kwietnia danego roku.


Jeżeli płatnik do 30 kwietnia nie otrzyma takiego zawiadomienia od ZUS, a za ostanie trzy lata kalendarzowe miał obowiązek przekazać informację ZUS IWA, wówczas powinien zwrócić się do Zakładu o podanie obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku gdy po otrzymaniu powyższego zawiadomienia płatnik składek będzie miał wątpliwości co do wysokości stopy procentowej składki, może zwrócić się do ZUS w celu uzyskania algorytmu wyliczeniowego, na podstawie którego ustalona została wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.  


Składka wypadkowa dla małych firm

Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, a także płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej).

W tej samej wysokości składkę wypadkową opłacą ci płatnicy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają co najmniej 10 ubezpieczonych, ale przed upływem terminu opłacania składek nie otrzymali z urzędu statystycznego zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD (art. 33 ust. 2 ustawy wypadkowej). Należy jednak pamiętać, że po otrzymaniu tego zaświadczenia płatnik ma obowiązek od początku roku składkowego skorygować stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany.

Jak już wspomniano, najwyższa stopa składki obowiązująca dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego wzrasta od kwietnia br. z 3,33% do 3,86%. Oznacza to, że w nowym roku składkowym, który rozpoczyna się 01.04.2012 r., mniejsi przedsiębiorcy będą stosować wyższą stopę procentową składki – 1,93% zamiast 1,67%.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składkę za siebie, od kwietnia br. będą uiszczać wyższą opłatę na ubezpieczenie wypadkowe. Składka wypadkowa dla tych ubezpieczonych wzrośnie o 5,50 zł – z 35,33 zł do 40,83 zł. W przypadku osób opłacających składki od obniżonej podstawy będzie to wzrost o 1,17 zł – zapłacą oni 8,69 zł zamiast 7,52 zł.


W poniższych tabelach podajemy wysokości składek dla przedsiębiorców, które obowiązują od 01.04.2012 r. (obliczanych od minimalnych podstaw, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia lub 30% minimalnego wynagrodzenia).

Składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców

Rodzaj składki – konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

ubezpieczenia społeczne
konto: 83101010230000261395100000

674,88 zł

623,05 zł

ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78101010230000261395200000

254,55 zł

254,55 zł

Fundusz Pracy
konto: 73101010230000261395300000

51,83 zł

51,83 zł

Razem

981,26 zł

929,43 zł

 

Składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców korzystających z ulgi przewidzianej w art. 18a s.u.s.

Rodzaj składki – konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

ubezpieczenia społeczne
konto: 83101010230000261395100000

143,56 zł

132,53 zł

ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78101010230000261395200000

254,55 zł

254,55 zł

Razem

398,11 zł

387,08 zł

      

Naliczanie składki wypadkowej od wypłat dokonywanych w kwietniu br.

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat dokonywanych w kwietniu br. – także od tych, które dotyczą okresów wcześniejszych.

Jeżeli przykładowo wynagrodzenie za marzec zostanie wypłacone w dniu 31.03.2012 r., wówczas należy zastosować dotychczasowe stawki. Jeżeli natomiast wypłata pensji za marzec nastąpi w dniu 01.04.2012 r. – należy zastosować już nowe stawki.

B. Opar

Więcej o Aktualności