ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Stopy procentowe składki wypadkowej

Stopy procentowe składki wypadkowej

Od dnia 01.04.2009 r. dla niektórych płatników zmienia się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Modyfikację tę wprowadza rozp. MPiPS z dn. 16.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 43, poz. 350), stanowiące nowelę do rozp. podstawowego MPiPS z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).
Zmiany, o których mowa, dotyczą:

 • wysokości stóp składki wypadkowej, w zależności od grupy działalności według kodu PKD (zał. nr 2 do rozp. podstawowego) oraz
 • wartości indywidualnego wskaźnika korygującego (nowe brzmienie § 8 rozp. podstawowego).

 

Ustalanie stopy składki wypadkowej

Stopa procentowa składki opłacanej na ubezpieczenie wypadkowe – wyjątkowo – jest różna, w zależności od uiszczającego ją płatnika.
Procedurę ustalania wysokości stopy procentowej składki wypadkowej określają art. 28–36 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), dalej „ustawa wypadkowa”. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników, którzy:

 • podlegają wpisowi do rejestru REGON,
 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku oraz
 • zgłaszali w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja ZUS IWA, średnio, co najmniej 10 osób do ubezpieczenia wypadkowego

– jest obliczana przez ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek oraz tzw. wskaźnika korygującego.

Dla płatników podlegających wpisowi do REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, składkę wypadkową ZUS ustala na podstawie danych o wypadkach przy pracy przekazywanych w dokumentach ZUS IWA (jeśli mają taki obowiązek) z ostatnich 3 lat.

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej płatników, o których mowa wyżej, ZUS powinien zawiadomić o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do dn. 20.04.2009 r.

Stopy procentowe składki wypadkowej wg grup działalności PKD

Stopa procentowa składki wypadkowej zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej przez płatnika działalności według kodu PKD. Dla poszczególnych rodzajów działalności ZUS oblicza kategorie ryzyka. Stopy składki określa załącznik nr 2 do rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.).
Wyższą składkę zapłacą płatnicy prowadzący działalność w zakresie m.in. rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, publikacji i poligrafii, produkcji urządzeń elektrycznych i optycznych, handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, a także prowadzący hotele i restauracje. Największy wzrost stopy składki (z 0,93% do 1,47%) przewidziano dla firm o kodzie PKD „G” – czyli prowadzących handel hurtowy, detaliczny lub naprawiających pojazdy oraz artykuły użytku osobistego i domowego.
Obniżka składki obejmuje natomiast firmy prowadzące działalność w branżach takich jak np. rybactwo, górnictwo surowców energetycznych, produkcja drewna i wyrobów z drewna, produkcja wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń czy edukacja. W największym stopniu redukcja obejmie przedsiębiorstwa rybackie (spadek stopy z 2,8% do 1,73%) oraz chemiczne (z 2,26% do 1,73%).
Od kwietnia br. stopa składki wypadkowej wzrasta dla 5 rodzajów działalności, maleje natomiast dla 7.

Składka wypadkowa dla małych firm

Zmiana w zakresie, o którym mowa, jest istotna także dla mniejszych przedsiębiorców (zatrudniających do 10 osób) – dla tej grupy płatników, od 01.04.2009 r., zmieni się również stopa składki wypadkowej.

Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, a także płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej).
Najwyższa stopa składki obowiązuje dla górnictwa surowców energetycznych – maleje ona od kwietnia br. z 3,6% do 3,33%. Mniejsi przedsiębiorcy będą więc stosować niższą stopę – 1,67%, zamiast 1,8%.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składkę za siebie, od kwietnia br. będą uiszczać niższą opłatę na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ta wyniesie 31,99 zł, zamiast – jak do marca br. – 34,48 zł. W przypadku osób opłacających składki od obniżonej podstawy będzie to 6,39 zł zamiast 6,89 zł.

Wartości indywidualnych wskaźników korygujących

Wskaźnik korygujący jest ustalany indywidualnie dla danego płatnika na podstawie wielkości różnicy między kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj działalności, a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla płatnika na podstawie danych wykazanych w informacjach ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Płatnicy, którzy nie składali informacji ZUS IWA, zatrudniający powyżej 9 osób, składkę na ubezpieczenie wypadkowe będą opłacali według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności według PKD.
Wartości wskaźnika określa § 8 rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez nowelę MPiPS z dn. 16.03.2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 350).
Od 01.04.2009 r. wskaźnik korygujący wynosi:

 • 0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek na podstawie informacji ZUS IWA jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj wykonywanej działalności,
 • 0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,
 • 1,0 – w pozostałych przypadkach.


Do 01.04.2009 r. wartości wskaźnika wahały się w granicach od 0,8 do 1,2. Obecnie ZUS podstawową stopę składki wypadkowej może zmieniać (zmniejszać lub zwiększać) o połowę – wartości wskaźnika korygującego wynoszą bowiem od 0,5 do 1,5.

Oznacza to, że od kwietnia br. ograniczanie liczby wypadków przy pracy będzie jeszcze bardziej opłacalne dla płatnika – może on bowiem zyskać więcej niż dotychczas na obniżeniu wskaźnika korygującego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w przypadku znacznej liczby wypadków w firmie, pracodawca zapłaci wyższą składkę wypadkową niż do tej pory.

Naliczanie składki wypadkowej od wypłat dokonywanych w kwietniu br.

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat dokonywanych w kwietniu br. – także od tych, które dotyczą okresów wcześniejszych.

Jeżeli np. wynagrodzenie za marzec zostanie dokonane w dniu 31.03.2009 r., wówczas należy zastosować dotychczasowe stawki – jeżeli natomiast wypłata pensji za marzec nastąpi w dniu 01.04.2009 r. należy zastosować już nowe stawki.

B.K.

Więcej o Ubezpieczenia społeczne