ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Jak płacić za godziny ponadwymiarowe w okresie ferii zimowych?

Jak płacić za godziny ponadwymiarowe w okresie ferii zimowych?

Jak płacić za godziny ponadwymiarowe w okresie ferii zimowych?

Zgodnie z § 4 rozp. MEN z dn. 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737, ze zm.) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Regulacja ta, choć wydaje się być precyzyjna, budzi czasami wątpliwości nauczycieli, m.in. w zakresie, w jakim posługuje się pojęciem „wynagrodzenia”. Do wątpliwości związanych ze stosowaniem tego przepisu odniósł się Departament Strategii MEN w wydanym w dn. 13 lipca 2010 r. stanowisku w sprawie godzinowej stawki wynagrodzenia nauczyciela przyjmowanej do obliczenia płacy z godzin ponadwymiarowych dla potrzeb pensji urlopowej.

Według MEN do obliczenia wynagrodzenia z godzin ponadwymiarowych należnego za okres ferii szkolnych należy przyjąć stawkę godzinową nauczyciela ze stawki zasadniczej. Pod pojęciem „wynagrodzenie” użytym w tym przepisie należy zatem rozumieć płacę zasadniczą wynikającą z minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, a nie wynagrodzenie będące sumą różnych składników, które przysługują nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego (pensja zasadnicza, dodatek stażowy itd.).

Godzinową stawkę wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ww. rozp., oblicza się zgodnie z § 2 ust. 2 rozp. MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.). Należy w tym celu podzielić minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16. Uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy za pełną godzinę.
 

Przykład:

Nauczyciel mianowany rozpoczyna zimowe ferie szkolne w lutym. Jest zatrudniony w placówce feryjnej w wymiarze 18-godzinnego pensum, a jego wynagrodzenie zasadnicze to 2550 zł. Dodatkowo w planie organizacyjnym dyrektor szkoły przydzielił mu 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo. Tak zwaną średnią feryjną dla tego nauczyciela obliczamy w następujący sposób:

Krok 1. Ustalamy miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych tego nauczyciela.

W naszym przypadku to 8 godzin (2 x 4,16 = 8,32).

Krok 2. Ustalamy, ile godzin ponadwymiarowych nauczyciel przepracował w okresie od września do stycznia.

W naszym przypadku to 40 godzin.

Krok 3. Ustalamy przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W naszym przypadku to 8 godzin (40/5).

Krok 4. Obliczamy, ile wynosi godzinowa stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. W tym celu należy podzielić przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. UWAGA: Miesięczna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć jest wynikiem przemnożenia tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego przez nauczyciela wymiaru zajęć przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

W naszym przypadku (nauczyciel z pensum 18-godzinnym) miesięczna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wynosi 75 (4,16 x 18), a stawka wynagrodzenia zasadniczego to 2550 zł. Godzinowa stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela to 34 zł (2550/75).

Krok 5. Ustalamy średnie miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W tym celu przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu mnożymy przez godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego.

W przypadku naszego nauczyciela to 272 zł (8 godzin x 34 zł).

Krok 6. Ustalamy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługujące za jeden dzień urlopu. W tym celu otrzymaną kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dzielimy przez 30.

W naszym przypadku wynagrodzenie to wyniesie 9 zł (272/30).

Krok 7. Powyższą kwotę pozostaje już tylko przemnożyć przez liczbę dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

Małgorzata Tabaszewska

Więcej o Aktualności