ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Od marca wzrasta kwota bazowa

Od marca wzrasta kwota bazowa

Od marca wzrasta kwota bazowa

Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku będzie to wzrost o 5,39%.

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o FUS”, stanowi ona równowartość 100% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – pomniejszoną o potrącone składki od ubezpieczonych na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.
W komunikacie z dn. 09.02.2012 r. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r. wyniosło 3399,52 zł.

Z kolei kwota bazowa, która będzie obowiązywać w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r., wynosi 2974,69 zł (komunikat Prezesa GUS z dn. 09.02.2012 r.) Podana wartość jest wyższa od poprzednio obowiązującej o 152,03 zł (5,39%).
Kwota bazowa stosowana jest przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych zasadniczo dla osób urodzonych przed rokiem 1949, choć służy również za podstawę obliczeń dla niektórych osób urodzonych w latach 1949–1968.

Procedura obliczeniowa określona została w art. 15 ust. 4 ustawy o FUS. Aby wyliczyć podstawę wymiaru świadczenia dla danej osoby, organ rentowy:

  • oblicza sumę kwot podstaw wymiaru składek ubezpieczeniowych i kwot m.in. przysługujących ubezpieczonemu w danym roku wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także np. zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych –w okresie każdego roku, z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych,
  • oblicza stosunek każdej z tych kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu,
  • oblicza średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty (nie może on być jednak wyższy niż 250%), oraz
  • mnoży ten wskaźnik przez kwotę bazową.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o FUS emerytury osób urodzonych przed dn. 01.01.1949 r. wynoszą:

  • 24% kwoty bazowej oraz
  • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Część socjalna emerytury (24% kwoty bazowej) dla osób urodzonych przed 1949 r. wzrasta od marca br. z 677,44 zł do 713,93, czyli o 36,49 zł.

W poniższej tabeli podano wysokość kwoty bazowej obowiązującej w poprzednich latach.


Wzrost kwoty bazowej w latach 2004–2013

              Okres                         Kwota   
01.03.2005 r. – 28.02.2006 r.    1903,03 zł   
01.03.2006 r. – 28.02.2007 r.    1977,20 zł   
01.03.2007 r. – 29.02.2008 r.    2059,92 zł   
01.03.2008 r. – 28.02.2009 r.    2275,37 zł   
01.03.2009 r. – 28.02.2010 r.    2578,26 zł   
01.03.2010 r. – 28.02.2011 r.    2716,71 zł   
01.03.2011 r. – 29.02.2012 r.    2822,66 zł   
01.03.2012 r. – 28.02.2013 r.    2974,69 zł  

B.O.

Więcej o Aktualności