ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustalanie liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS

Ustalanie liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS

Wdniu 09.03.2009 r. MPiPS wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349).

Oprócz wskaźników GUS koniecznych do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS, w ostatnim czasie ukazał się nowy akt wykonawczy regulujący kwestie dotyczące funkcjonowania tego funduszu.
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dn. 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656), w ramach której dokonano nowelizacji art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Wspomniany przepis wskazuje, iż wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Należy także podkreślić, że znowelizowane zostało upoważnienie do wydania aktu wykonawczego (art. 5 ust. 6 ustawy o ZFŚS), dlatego też konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.
Niewątpliwie należy zaznaczyć, że sama procedura ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym nie uległa zmianie. Podstawową różnicą w stosunku do poprzedniego rozporządzenia jest wyłączenie określonych grup, które wcześniej objęte były postanowieniami dotychczasowych przepisów wykonawczych. Od momentu wejścia w życie – czyli od dnia 18.03.2009 r. – nowo wydane rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do:

  • osób, z którymi zakład pracy zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, wykonujących pracę nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

Warto dodać, że w przypadku ustalania odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze stosuje się katalog prac określony w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z tym, z nowo wydanego rozporządzenia usunięty został zapis, który określał, że w przypadku ustalania liczby pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach, należy stosować przepisy rozporządzenia RM z dn. 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.).

Przepisy omawianego aktu wykonawczego weszły w życie w dniu 18.03.2009 r. Z dniem wejścia w życie omawianego rozp. tracą moc poprzednio obowiązujące regulacje, które zawarto w rozp. MPiPS z dn. 14.03.1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.).


Więcej o Aktualności