ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS musi być podana do 31 stycznia

Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS musi być podana do 31 stycznia

Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS musi być podana do 31 stycznia

Pracodawca musi poinformować pracowników o o nietworzeniu ZFŚS do 31.01. Jeżeli tego terminu nie dotrzyma powinien - zdaniem PIP - przez cały rok wypłacać świadczenia urlopowe lub naliczyć odpis na Fundusz.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 cyt. ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Jeżeli wymienieni pracodawcy nie zamierzają tworzyć Funduszu ani wypłacać świadczenia urlopowego, to informację w tej sprawie przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u konkretnego pracodawcy, przy czym powyższa regulacja dotyczy pracodawców nieobjętych u.z.p. lub niemających obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

Decyzję w sprawie nietworzenia funduszu można ogłosić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, na przykład przekazując informację:
→  na piśmie za potwierdzeniem otrzymania,
→  na zebraniu,
→  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
→  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 01.01. danego roku co najmniej 20 pracowników objętych u.z.p., postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego  zawierają w u.z.p. Analogicznie postępuja pracodawcy pracodawcy nieobjęci u.z.p., tzn. postanowienia w zakresie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zamieszczają w regulaminie wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, w sprawach, o których mowa, wymagana jest konsultacja z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentacji jej interesów.

W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje do 31.01. br.  pracowników o nietworzeniu Funduszu, a jednocześnie nie będzie naliczać odpisu na fundusz socjalny lub wypłacać świadczenia urlopowego, to może się narazić na mandat lub karę grzywny w postępowaniu przed sądem.

G. R-K

Więcej o Aktualności