ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wyższa podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - zmiana od 01.01.2012 r.

Wyższa podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - zmiana od 01.01.2012 r.

Wyższa podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym - zmiana od 01.01.2012 r.

Od 01.01.2012 r. zmianie ulega wysokość podstawy wymiaru, od której będą opłacane składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z dn. 06.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U. Nr 237 pod poz. 1654.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. – zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w cyt. nowelizacji – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2011 roku jest to kwota 1386 zł.

Począwszy od 2012 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale, jednak nie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Powyższe oznacza, że w styczniu i lutym 2012 roku podstawa wymiaru składki stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2011 roku wynosić będzie 2049,60 zł. W marcu kwota ta ulegnie zmianie w związku z ogłoszeniem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2011 r.

Należy pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona i w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł – M.P. z 2010 r. Nr 99, poz. 1173). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na wymienione ubezpieczenia – w tym również przebywania na urlopie wychowawczym.

Przypominamy, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Składki ubezpieczeniowe za te osoby są w całości finansowane z budżetu państwa.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Wówczas kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Podobnie jak dotychczas składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B, IV.B w polu 11 (kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika) i w bloku III.B, IV.B w polu 12 (kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowana przez płatnika). Następnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumowane z raportów ZUS RCA – powinny być wykazywane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku IV pola 10, 11 oraz 12 (składki finansowane przez budżet państwa).

Zmianie nie ulega wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Nadal należy obliczać ją od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Od 01.11.2009 r. jest to kwota w wysokości 520 zł.

B.O.

Więcej o Aktualności

Czytaj również