ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawie o świadczenia emerytalno-rentowe

Nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawie o świadczenia emerytalno-rentowe

Nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawie o świadczenia emerytalno-rentowe

W dniu 23.11.2011 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia MPiPS z dn. 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237 poz. 1412).

Delegacją do wydania wspomnianego rozp. jest przepis art. 116 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości dołączane do wniosku w sprawie przyznania świadczeń.
Rozporządzenie określa:

 • zakres obowiązków informacyjnych organów rentowych;
 • warunki i tryb wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń;
 • sposób ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego wysokości, jeżeli wniosek nie został złożony w organie rentowym;
 • dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, które powinny być dołączone do wniosku w sprawie przyznania świadczeń;
 • rodzaje dowodów uzasadniających prawo do świadczeń lub ich wysokość, w przypadku gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych danych;
 • zakres danych, które mogą być udowodnione w drodze zeznań świadków lub oświadczeń ubezpieczonych, wraz ze wskazaniem formy tych zeznań lub oświadczeń;
 • sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń;
 • elementy, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie, a także zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji;
 • formę prowadzenia akt sprawy i ich przechowywania oraz okres przechowywania akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej;
 • tryb postępowania oraz rodzaje dowodów niezbędnych do przyznania przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń w drodze wyjątku.

Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, jako:

 • żądanie przyznania świadczenia;
 • żądanie wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy;
 • inne żądanie w sprawie przyznanego świadczenia, w szczególności:

a) ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości,
b) wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej,
c) przyznania dodatku do pobieranego świadczenia,
d) podjęcia lub wznowienia wypłaty świadczenia,
e) zawieszenia prawa do świadczenia,
f) wypłaty świadczenia osobie zamieszkałej za granicą w sposób określony w ustawie lub przepisach odrębnych.

Wniosek może rónież być zgłoszony w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu.
Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zainteresowanego;
 • datę urodzenia zainteresowanego;
 • numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano tego numeru — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego;
 • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce — w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce;
 • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego — w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania;
 • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty;
 • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.


W rozporządzeniu wszczególniono jakie dokumenty dodatkowo musi przedstawić zainteresowany w zależności od tego o jakie świadczenie się ubiega. W postępowaniu o przyznanie świadczeń mogą być również dopuszczone dodatkowe dowody, jeżeli są one niezbędne do załatwienia sprawy. W tym przypadku organ rentowy wzywa zainteresowanego lub inny podmiot do przedłożenia tych dodatkowych dowodów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wezwanie do przedłożenia dodatkowych dowodów jest kierowane do innego podmiotu niż zainteresowany, organ rentowy każdorazowo informuje o tym zainteresowanego. Jeżeli jednak środek dowodowy nie został dostarczony w wyznaczonym terminie, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie świadczeń na podstawie posiadanych dowodów.
Decyzja organu rentowego ustalająca prawo do świadczeń, oprócz elementów określonych przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego powinna zawierać:

 • rodzaj świadczenia oraz jego wysokość i sposób obliczenia;
 • datę, od której przysługuje świadczenie;
 • datę rozpoczęcia wypłaty świadczenia i termin płatności;
 • pouczenie, o zaistnieniu jakich okoliczności zainteresowany jest obowiązany zawiadomić organ rentowy.

Z kolei decyzja zawieszająca prawo do świadczenia lub wstrzymująca wypłatę świadczenia powinna zawierać informację odpowiednio o dacie zawieszenia prawa do świadczenia lub wstrzymania wypłaty świadczenia.

Nowe rozporządzenie z dn. 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237 poz. 1412) uchyliło przepisy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1988 r. Nr 10, poz. 73, z 1990 r. Nr 68, poz. 402 oraz z 2007 r. Nr 211, poz. 1548).
Tekst nowego rozporządzenia znajdziesz tutaj

G. Rompel-Kwiatkowska

Więcej o Aktualności