ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Badania lekarskie niezbędne do otrzymania świadectwa maszynisty

Badania lekarskie niezbędne do otrzymania świadectwa maszynisty

Badania lekarskie niezbędne do otrzymania świadectwa maszynisty

Potwierdzeniem uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych jest świadectwo maszynisty określonej kategorii - wydawane w trybie przepisów rozp. Ministra Infrastruktury (MI) z dn. 18.02.2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. Nr 66, poz. 347). Aby otrzymać wspomniane świadectwo lub zachować jego ważność, zainteresowana osoba musi poddać się badaniom lekarskim, których zakres i częstotliwość reguluje rozp. MI z dn. 15.03.2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności (Dz.U. Nr 66, poz. 349).

W ramach badań realizowanych na podstawie rozp. MI z dn. 15.03.2011 r. sprawdzane jest spełnianie przez maszynistę wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się  otrzymanie świadectwa maszynisty oraz zachowanie jego ważności – wymagania te zostały ujęte w załączniku nr 1 do powołanego rozp.

Badania lekarskie wykonywane na podstawie omawianego rozp. stanowią badania w rozumieniu k.p. i przeprowadzane są z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o upoważnienie wynikające z regulacji kodeksowych. W tym przypadku należy zatem stosować przepisy rozp. MZiOS z dn. 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).
W celu oceny spełniania wymagań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty przeprowadza się badania wstępne, o których mowa w art. 229 § 1 k.p. Badania okresowe – wymagane na podstawie art. 22b ust. 7 ustawy z dn. 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), przeprowadza się co 2 lata do ukończenia przez maszynistę 55 roku życia, a następnie co rok, przy czym lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń może wyznaczyć krótszy termin wykonania badania okresowego niż to wyżej wskazano, jeżeli stwierdzi, że jest to konieczne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia maszynisty. Uzasadnienie wyznaczenia krótszego terminu przeprowadzenia badania okresowego należy odnotować w dokumentacji medycznej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu badań wstępnych oraz badań okresowych zawarto w § 6 ust. 1 cyt. rozp.

Lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych pracowników, na podstawie przeprowadzonego przez siebie ogólnego badania lekarskiego, a także wyników badań szczegółowych oraz oceny psychologicznej przydatności zawodowej, wydaje orzeczenie lekarskie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do cyt. rozp. Orzeczenie lekarskie sporządza się w 3 egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje osoba badana, drugi przewoźnik kolejowy albo zarządca infrastruktury kolejowej, który wydał skierowanie na badanie, zaś trzeci – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Od orzeczenia osobie badanej lub podmiotowi, który wydał skierowanie na badania przysługuje odwołanie. Oznacza to, że należy wystąpić, w ciągu 7 dni od wydania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Orzeczenie lekarskie wydane w tym trybie jest ostateczne.

Szczególne przypadki, w których przeprowadzenie badań jest uzasadnione wskazano w § 7 ust. 1 cyt. rozp.

Rozp. MI z dn. 15.03.2011 r. wchodzi w życie z dniem 06.04. br.

Maciej Ofierski

Więcej o Prawo pracy