ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Nowela ustawy zdrowotnej - nowe zasady naliczania składki

Nowela ustawy zdrowotnej - nowe zasady naliczania składki

Nowela ustawy zdrowotnej - nowe zasady naliczania składki

Od dn. 01.01.2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), dalej: "ustawa zdrowotna". Nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 257 poz. 1723 zmieniła zasady naliczania składki zdrowotnej za niektóre osoby ubezpieczone.

Według nowego brzmienia art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej "ustawa o pdof", składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. Jest to ogólna zasada dotycząca obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do 0 zł, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika. Jednak w ust. 3 art. 83 ustawy zdrowotnej ustawodawca przedstawił katalog wyjątków od reguły ogólnej, zgodnie z którym, jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,

2) przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących tym osobom,

3) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16,

4) przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16,

5) inny niż wymieniony w pkt 4 przychód ubezpieczonego, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o pdof,

6) przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy o pdof, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy

— płatnik oblicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami art. 79 i 81 ustawy zdrowotnej.

Nowością jest m.in. punkt stanowiący, że nie obniża się składki zdrowotnej do 0 zł w przypadku konkretnych przychodów, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy, czyli:

  • przychodów uzyskiwanych z umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także

  • przychodów z tytułu pełnienia funkcji członków rad nadzorczych.

Dodatkowo z powyższej nowelizacji wynika, że pracownicy delegowani - niezależnie czy wykonują pracę w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz bez względu na charakter takiej umowy - jeżeli na mocy przepisów wspólnotowych posiadają status ubezpieczonych w ramach polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają obowiązkowi odprowadzania składki zdrowotnej.

G. Rompel-Kwiatkowska

Więcej o Ubezpieczenia społeczne