ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zgłoszenie do ubezpieczeń nauczyciela przywróconego do pracy

Zgłoszenie do ubezpieczeń nauczyciela przywróconego do pracy

Z dniem 31.08.2009 r. na mocy art. 20 ust. 1 pkt 2 KN rozwiązano z nauczycielem stosunek pracy oraz wypłacono ustawowo przewidzianą sześciomiesięczną odprawę. Nauczyciel wniósł sprawę do sądu i wyrokiem z dn. 23.09.2009 r. sąd nakazał przywrócić go do pracy oraz wypłacić na rzecz nauczyciela kwotę 2492 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - płatną po podjęciu pracy. Szkoła odwołała się od wyroku. W dn. 15 stycznia sąd apelację odrzucił. Dnia 21 stycznia nauczyciel zgłosił się do pracy. Pytanie dotyczy tego, z jakim dniem należy zgłosić przywróconego do pracy nauczyciela do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

Odpowiedź

Odpowiadając na pytanie, należy podnieść, iż zasadą w postępowaniu cywilnym jest, że wykonaniu w drodze egzekucji podlegają wyroki prawomocne, czyli takie, od których nie przysługuje środek odwoławczy albo inny środek zaskarżenia. Prawomocny wyrok sądu pracy, przywracający pracownika do pracy, powoduje zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika przywróconego do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku. Samo orzeczenie sądu nie powoduje jednak, że automatycznie dochodzi do nawiązania przerwanego stosunku pracy. To pracownik po wydaniu orzeczenia przywracającego go do pracy, ma obowiązek zgłoszenia pracodawcy gotowości do niezwłocznego jej podjęcia. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Bez zgłoszenia gotowości do pracy w 7-dniowym terminie od uprawomocnienia się orzeczenia pracodawca nie musi ponownie zatrudniać pracownika przywróconego do pracy.

Jak wynika z pytania, 15 stycznia 2010 r. została przez sąd pracy II instancji odrzucona apelacja wniesiona przez szkołę i tym samym sprawa została prawomocnie zakończona. Dnia 21 stycznia 2010 r. nauczyciel zgłosił gotowość niezwłocznego podjęcia pracy, zachowując tym samym 7-dniowy termin na dokonanie tej czynności. W związku z powyższym, na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia nauczyciela – przywróconego prawomocnym wyrokiem sądu – do ubezpieczeń społecznych. Nauczyciel ten został wyrejestrowany z ubezpieczenia społecznego z dniem 1 września 2009 r. Osoba ta w wyniku odwołania się do sądu pracy została do niej przywrócona, zatem pracodawca winien zgłosić tę osobę do poszczególnych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń dzień 1 września 2009 r., składając jednocześnie zerowe raporty miesięczne za okres od września do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpił powrót nauczyciela do szkoły. Z kolei w miesiącu, w którym nauczyciel powrócił do pracy, pracodawca nalicza i rozlicza w dokumentach składki od wypłaconego mu wynagrodzenia – zarówno za czas pozostawania bez pracy, jak i bieżącego.

Odpowiedzi udzielił
Paweł Nowak
Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii