ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Instytucję rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia przewidziano w art. 361 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu:

  • upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo
  • zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach,

Pracodawca może – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca.

W razie skrócenia okresu wypowiedzenia w powyżej wskazanym trybie, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Wymaga podkreślenia, że postępowanie przewidziane w art. 361 § 1 k.p. obejmuje wyłącznie jednostronną czynność prawną pracodawcy – przepis ten nie może być zastosowany w przypadku zawarcia porozumienia stron dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia.

Pismo będące oświadczeniem woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia powinno być złożone razem z wypowiedzeniem umowy o pracę, można także – w zawiadomieniu o rozwiązaniu umowy o pracę – poinformować pracownika o zastosowaniu trybu określonego w art. 361 § 1 k.p.

Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią SN skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia umowy o pracę na mocy art. 361 § 1 k.p. niesie za sobą skutek prawny w postaci rozwiązania tej umowy z upływem okresu, który został skrócony (patrz: uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 9 sierpnia 1998 r., I PZP 20/92, OSN 1993, Nr 1–2, poz. 2).

Stosownie do treści art. 361 § 2 k.p., część okresu wypowiedzenia po skróceniu, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Roszczenie o odszkodowanie przysługujące na podstawie art. 361 k.p. ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.).

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Pobierz załączniki:

Więcej z tej kategorii