ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu urlopowego?

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu urlopowego?

Powyższą kwestię reguluje art. 79 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Z przepisu tego wynika, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Jednocześnie okresu tego nie można uwzględnić w okresie zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to zatem, że okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wlicza się do stażu pracowniczego warunkującego nabycie prawa do urlopu w ogóle, czyli do pierwszego urlopu w życiu zawodowym. Jeżeli pracownik wcześniej nigdy nie pracował a pobierał jedynie zasiłek dla bezrobotnych, to prawo do pierwszego urlopu, w wymiarze cząstkowym, nabędzie po przepracowaniu 1. miesiąca.

Natomiast okres zasiłkowy należy uwzględnić w okresie zatrudnienia, który wpływa na wymiar urlopu. Wymaga podkreślenia, że przywołana zasada dotyczy także okresów pobierania stypendium szkoleniowego, stypendium przysługującego w okresie odbywania stażu lub przygotowania
zawodowego dorosłych oraz stypendium wypłacanego bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w ramach studiów niestacjonarnych, odnosi się ponadto do okresu pobierania świadczeń socjalnych (przysługujących na urlopie górniczym), górniczych zasiłków socjalnych, okresu uprawnienia do świadczenia górniczego lub okresu pobierania stypendium na przekwalifikowanie, określonych w odrębnych przepisach.

Maciej Ofierski
specjalista z zakresu prawa pracy

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii

Czytaj również