ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zeznania roczne PIT

Zeznania roczne PIT

Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie uzyskali stratę (art. 45 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. - zwana dalej u.p.d.f.) .

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć zeznanie również wówczas, gdy nie uzyskali żadnych przychodów ani dochodów, ale przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą. Zeznania rocznego mogą nie składać jedynie ci podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu (w ogóle nic nie zarobili), a zarazem nie mieli zgłoszonej w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej, a także podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z opodatkowania. Za niektórych podatników zeznania roczne składają płatnicy (pracodawca za pracownika na jego wniosek, organ rentowy, np. ZUS, jeżeli podatnik nie złoży zeznania samodzielnie).
Prawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym wiąże się z odpowiednim przygotowaniem zeznania podatkowego, tak aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Jednocześnie na podatnikach może ciążyć obowiązek złożenia kilku zeznań, czasami podatnicy nie wiedząc o tym, popełniają błędy.

Rodzaje zeznań rocznych

PIT-36

Formularz zeznania PIT-36 – oznaczony kolorem zielonym – przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37, tj. podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1)    prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej,

2)    uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów
 • o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),
 •  z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,

3)    korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a u.p.d.f. (tzw. kredyt podatkowy),
4)    są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f u.p.d.f.,
5)    sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6)    są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
7)    obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8)    wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a u.p.d.f., jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
9)    wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e u.p.d.f.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-36L

Formularz przeznaczony jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu jednolitej 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy. Formularz jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

PIT-37

Formularz zeznania PIT-37 – oznaczony kolorem brązowym – przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:
1)    wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty, stypendia krajowe itp.),
2)    nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
3)    nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci,
4)    nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-38

Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali dochód lub ponieśli stratę:
1)    z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw
 • z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

2)    z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-39

Osoby, które w 2011 r. sprzedały mieszkanie lub dom, nabyte od
1 stycznia 2009 r., powinny złożyć zeznanie PIT-39 i wykazać w nim dochód do opodatkowania lub przysługującą ulgę podatkową.
Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości
i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. W zeznaniu tym wykazujmy przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c  u.p.d.f., tj. przychody z odpłatnego zbycia:
1)    nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
2)    spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
3)    prawa wieczystego użytkowania gruntów
–     jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.
 
Niejednokrotnie obok samego zeznania rocznego należy złożyć do nich dodatkowo załącznik. Poniżej prezentujemy listę załączników, które należy złożyć wraz z zeznaniem rocznym.

PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Formularz stanowi załącznik zarówno do zeznania PIT-36, jak i do zeznania PIT-36L. Składają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jednakże jeśli jest to załącznik do zeznania PIT-36L, podatnicy składają go jedynie
w sytuacji, gdy liczba odpowiednich pozycji zeznania jest niewystarczająca. Formularz ten ma na celu ułatwienie prawidłowego rozliczenia podatku przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, np. jako wspólnicy kilku spółek niemających osobowości prawnej.

PIT/D

Formularz ten składają osoby, które dokonują odliczeń wydatków mieszkaniowych od dochodu lub od podatku. Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Formularz ten stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

PIT/O

Formularz ten składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatków na nabycie nowych technologii) lub od podatku (z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej, ulgi z tytułu wychowywania dzieci). Formularz ten stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-37 i PIT-28.

PIT/Z

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a u.p.d.f., osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym. Formularz jest załącznikiem do zeznania PIT-36
i PIT-36L. Wzór formularza PIT/Z ma na celu umożliwienie prawidłowego rozliczenia podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy skorzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy).

PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Załącznik wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust 5a, 5b lub art. 30c ust. 4,5 u.p.d.f. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie) składają odrębny załącznik PIT/ZG. PIT/ZG to załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Rafał Styczyński
doradca podatkowy

Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Więcej z tej kategorii

Czytaj również